Visie

Villa Verbinding is opgericht met een duidelijke visie over hoe wij denken dat hulpverlening binnen de GGZ kan worden verbeterd. Voorop gesteld gaat een hoop natuurlijk wel goed in de GGZ, bevlogen collega’s zetten zich iedere dag opnieuw in om mensen te helpen met hun psychische klachten en er vinden waardevolle ontmoetingen plaats. Er zijn echter ook vele zorgen. De wachttijden zijn te lang, de menselijke maat bij vooral de grote instellingen is vaak ver te zoeken en mensen kunnen jarenlang in behandeling zijn en toch ervaren dat er nooit echt naar hen is geluisterd. Wij denken dat dit anders kan en moet. Op deze pagina lichten we graag de belangrijkste aspecten van onze visie toe.  Tegelijkertijd is dit een levend document, want onze ideeën zijn voortdurend in ontwikkeling en we blijven leren van elkaar, onze collega’s en vooral onze cliënten.

Elk kind is een onlosmakelijk deel van een gezinssysteem, de belangrijke mensen om hem heen. Een kind en zijn gedrag kan niet begrepen worden zonder het gezinssysteem, de gezinsgeschiedenis en de intergenerationele geschiedenis te kennen. De mate van afstemming op het kind en de krachten en uitdagingen die het kind met zijn systeem heeft doorgemaakt zijn bepalend voor de veerkracht waarmee hij op een gezonde wijze relaties aan kan gaan en met tegenslagen om kan gaan zonder psychisch of lichamelijk ziek te worden. De behandelaars en trainers van Villa Verbinding zien een aanmeldklacht niet als een ziekte of een stoornis, maar als een aanpassing aan bepaalde ontregelingen of onbalans in iemands leven.

Gedragsuitingen die vragen, onbegrip of zorgen oproepen zijn in onze ogen een uitdrukking van een emotionele onbalans; een te grote of een alleen gedragen last, waar men onder lijdt. Emoties zijn leidend bij wat mensen doen. Kinderen kunnen hun emoties vaak nog niet verwoorden. Hun aanmeldklacht, die verschillende vormen kan aannemen en er zorgwekkend uit kan zien, is emotionele last die vertaald wordt in gedrag.

Het vastlopen op een bepaald levensgebied kan worden verholpen door het onderzoeken en delen van emoties binnen de belangrijke relaties. Zo worden emoties draaglijk met hulp en inzet van hun dierbaren. Onze jarenlange ervaring is dat de klachten hierdoor verminderen of verdwijnen, niet alleen bij het kind maar in het hele systeem. Doordat dit systeem op een andere manier leert omgaan met emotionele last, is de verandering duurzaam en blijvend; ook voor de volgende generaties. Dit doen we door een kind te leren zijn emoties duidelijk te verwoorden naar ouders en door ouders te helpen meer emotiegericht te luisteren naar en te reageren op hun kind. Dit proces versterkt de band tussen ouders en kinderen en zo wordt psychisch lijden hanteerbaar. 

Onze behandelingen zijn emotiegericht. Emotiegerichte (gezins)therapie is gebaseerd op het gehechtheidsdenken. Hechting verwijst naar een van de meest basale behoeftes van de mens om de nabijheid te zoeken van een of meerdere specifieke personen. Alles in de ontwikkeling van baby’s is er van nature op ingesteld om een hechte, liefdevolle relatie aan te gaan met tenminste één persoon. Onderzoek toont aan dat hechting of verbinding een essentiële rol speelt gedurende de hele levensloop. Veilig gehechte kinderen zijn weerbaarder, hebben meer zelfvertrouwen, zijn sociaal vaardiger, minder angstig en kunnen beter met tegenslagen omgaan. Volwassenen die zelf veilig gehecht zijn, hebben duurzamere, stabielere relaties, kunnen beter omgaan met stress, hebben meer vertrouwen in zichzelf en in hun partner, en bieden zo op hun beurt een veiligere basis aan hun eigen kinderen.

In de meeste gevallen verloopt het hechtingsproces als vanzelf goed. Door allerlei factoren kan het ook voorkomen dat er geen veilige hechtingsrelatie kan ontstaan of dat de hechtingsrelatie wordt verstoord. Oorzaken zijn bijvoorbeeld psychische klachten bij ouders, intergenerationele trauma’s, conflicten in de ouderrelatie of maatschappelijke zorgen.  Emotionele onveiligheid kan bestaan vanaf de vroege kindertijd maar kan ook op latere leeftijd ontstaan, bijvoorbeeld door een echtscheiding waarbij de emotionele behoeftes van het kind uit het oog worden verloren. Onveilige hechting bij kinderen kan leiden tot een breed scala aan psychische klachten en gedragsproblemen, zoals angst- en somberheidsklachten, concentratieproblemen, problemen in de emotieregulatie, middelenmisbruik, schooluitval, eetstoornissen en suïcidaliteit. 

Er is al lang bekend dat veel problemen en psychische klachten die tot uiting komen bij kinderen, vaak onbedoeld zijn ‘doorgegeven’ door de generatie boven hen. Eigen pijnplekken en trauma’s blokkeren ouders in hun zorggevend gedrag. Hierdoor stagneert individuele therapie. Kinderen vallen terug na afronding van de behandeling omdat de omgeving niet mee is veranderd. Wij kiezen daarom voor een behandeling voor het hele systeem. Door therapieën voor jongeren, gezinnen en koppels samen te voegen en door het bredere systeem te betrekken voorkom je dat kinderen terugvallen en opnieuw worden doorverwezen en ook dat meerdere instanties betrokken moeten worden bij een gezin.

Omdat hechting zo’n grote impact lijkt te hebben op het psychisch welzijn van kinderen en volwassenen, en omdat het ten grondslag ligt aan zo’n breed scala aan klachten, werden diverse ‘hechtingsgerichte therapieën’ ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, zoals suïcidale adolescenten (ABFT), jonge kinderen met gedragsproblemen (DDP) en koppels met partner-relatieproblematiek (EFT).  Deze verschillende vormen zijn stuk voor stuk wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd. Ook in Nederland is er veel aandacht gekomen voor deze vormen van behandeling. Maar de uitvoering is nogal eens verschillend. Villa Verbinding brengt deze verschillende behandelvormen samen en heeft hiermee een prachtig aanbod gecreëerd voor iedereen van 0 tot 100.