Wet- & Regelgeving

Klachten
Wij proberen er alles aan te doen om te zorgen dat u tevreden bent met de behandeling en we stellen feedback zeer op prijs. Mocht u onverhoopt een klacht hebben of ontevreden zijn over een aspect van de behandeling, dan vragen wij u om dit eerst met uw eigen behandelaar te bespreken of om contact op te nemen via welkom@villa-verbinding.nl. Villa Verbinding zal dan met u in gesprek gaan om te proberen of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Komen we er samen niet uit, of wilt u liever een neutrale beoordeling dan vindt u hier de diverse klachtenregelingen van onze behandelaren. Al onze behandelaren zijn aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling.

Dossierbeheer
Gedurende de behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Cliënten hebben recht op inzage van het dossier. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind wanneer het kind jonger is dan 16 jaar. Voor inzage kun je een afspraak maken met de desbetreffende behandelaar. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Wettelijk gezien dient een dossier vijftien jaar bewaard te blijven, daarna worden alle gegevens vernietigd. Op verzoek kan het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.
Zie hier ook onze privacy policy, conform de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Informatie en toestemming bij kinderen en jongeren
Om goede beslissingen te kunnen nemen over een behandeling is het belangrijk dat ouders en kinderen goede informatie krijgen. Conform de WGBO bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere:

  • Kinderen tot 12 jaar
    De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over de behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Zowel het kind als de ouders hebben recht op informatie. Beiden moeten toestemming geven voor behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar
    Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over de behandeling. De jongere heeft daarbij recht op informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien ouders gescheiden zijn en je beiden gezag hebben over een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening pas starten wanneer beide ouders daar toestemming voor geven. Dit is wettelijk vastgelegd en wij zullen hier nooit een uitzondering in maken.

Meldcode
Vanaf 1 juli 2013 is de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet stelt het gebruik van de meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden maar hulp op gang krijgen. 

Verwijsindex
Wij zijn als praktijk aangesloten bij de verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg, Jeugd GZZ of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Voor ouders – MULTIsignaalwe